KravXperts värnar om den personliga integriteten

Här är KravXperts databehandlingsvillkor

Med anledning av GDPR*) har vi förtydligat våra databehandlingsvillkor och kompletterat med en integritetspolicy per 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar dina personuppgifter.

*) Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU)nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

De som anförtror KravXperts sina personuppgifter ska kunna känna sig trygga med att vi hanterar dessa på ett korrekt sätt. KravXperts följer de lagar som finns för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter.

Uppgifterna behandlas för att KravXperts genom marknadskommunikation och på andra sätt ska kunna ge kunder, arbetssökande och samarbetspartners bättre och mer personligare erbjudanden och upplevelser.

Marknadsföring och profilering Information som lämnats till KravXperts används bland annat för att KravXperts genom marknadskommunikation enklare ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden. 

Vårt mål är att alla som lämnar sina personuppgifter hos oss ska få god service och väl avvägd information. För att uppnå vårt mål kan vi göra en profilering av samtliga som delgett oss sina uppgifter, baserat på de personuppgifterna och övriga uppgifter som dessa lämnat till KravXperts samt sådana uppgifter som återfinns i offentliga register.

Vi använder uppgifterna för att ge:
1. Anpassade erbjudanden till samarbetspartners och framtida medarbetare utifrån intresse och behov.
2. Information baserad på uppgiftslämnarens preferenser, beteende, behov och profil

De som delgett oss sina personuppgifter har alltid rätt att begära att de personuppgifter de har lämnat till KravXperts inte ska användas för marknadskommunikation. Detta görs enklast genom att kontakta oss på info@kravxperts.se 


Insamling av personuppgifter 

KravXperts samlar in personuppgifter om kunder och besökare huvudsakligen via

  1. Aktiviteter på vår hemsida och sociala medier
  2. Elektroniska formulär som är kopplade till KravXperts
  3. Offentliga register för uppdatering av övriga uppgifter

 

Samtycke

Uppgiftslämnare kan samtycka genom att exempelvis godkänna våra villkor elektroniskt. Uppgiftslämnaren har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. I så fall kommer KravXperts inte längre behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dem. Inom 30 dagar kommer KravXperts radera uppgifterna, om de inte måste sparas för bokföringsändamål.


Information om personuppgifterna

I samband med att kunder och besökare för första gången lämnar sina personuppgifter till KravXperts får de information om behandlingen, till exempel information om för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vart de ska vända sig vid frågor. Om behandling sker, kan uppgiftslämnaren efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut.

KravXperts kommer på uppgiftslämnarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. De som har frågor om KravXperts hantering av personuppgifter kan kontakta oss på info@kravxperts.se


Tillgång till personuppgifterna 

KravXperts kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till andra bolag vid gemensamma evenemang. Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att göra reklam för KravXperts eller medarrangörens deltagande.  Ett begränsat antal av KravXperts medarbetare har tillgång till KravXperts personuppgifter om samarbetspartners eller framtida medarbetare.

.

Gallring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 36 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan behöva sparas för till exempel för bokföringsändamål.Säkerhet

De uppgifter som anförtros KravXperts behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför KravXperts, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.Rätt att begära registerutdrag

Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring via info@kravxperts.se.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

KravXperts Stockholm AB

Mail: info@kravxperts.se

www.kravxperts.se


Till samtycke av information från oss